نمایش 1–12 از 75 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

۱۱۴ نکته در مورد نماز

۷,۰۰۰تومان
اين کتاب، پنجمين جزوه‏اى است كه حجت الاسلام و المسلمین قرائتی درباره نماز نوشته است و شامل صد و چهارده نكته از قرآن و حديث درباره نماز می باشد. نکات مطرح شده در این کتاب، کوتاه و کاربردی بوده و عموم اقشار جامعه از آن بهره می برند. البته مربیان و مبلغان می توانند از این نکات در مباحث تربیتی و تبلیغی خود استفاده کنند.   [/vc_message][/vc_column][/vc_row] برای دریافت نمونه کتاب اینجا را کلیک کنید

۳۰۰ نکته در مدیریت اسلامی

هدف از جمع‏آورى اين مجموعه، فراهم آمدن نسخه‏اى كارآمد و آسان فهم براى عموم علاقه‏مندان به مباحث مديريت اسلامى بوده است، لذا تفسيرى كه مورد استناد و بازبينى قرار گرفته، «تفسير نور» اثر حجت‏الاسلام والمسلمين قرائتى است كه در شيوايى و روانى، از معدود آثار منتشره در ميان تفاسير قرآن كريم است و در نگارش آن، تفاسير مشهور مورد رجوع بوده و از اين لحاظ از جامعيت نسبى برخوردار مى‏باشد. فرق اساسى اين پژوهش با ديگر فعاليت‏هاى انجام شده در اين حوزه، در رويكرد استناد به آيات آيات قرآن كريم است. اين پژوهش با مد نظر قرار دادن اين رويكرد، از قرآن كريم پرسيده است:" چگونه مديريت كنيم؟" و البته پاسخ‏هايى كه دريافت گرديده، چون مستند به يك كتاب تفسيرى مى‏باشد، ممكن است اندك و ناقص بوده و تمام نيازهاى مديران را پاسخگو نباشد، لكن بزرگان گفته‏اند: آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگى بايد چشيد. برای دریافت نمونه کتاب اینجا را کلیک کنید 

۴۰۰ نکته از تفسیر نور

پس از انتشار تفسير نور، برخی طلاب فاضل به استخراج نکات آن بر اساس موضوعات متنوع تبلیغی پرداختند. حجّت‏الاسلام و المسلمين عباس بابائيان، نسبت به جمع‏آورى نكته‏هاى مهم دوره‏ى 12 جلدى و تنظيم آنها در قالب مباحث: اعتقادى، اجتماعى، اخلاقى و عبادى اقدام و پس از تأييد مؤلف محترم تفسیر نور، تحت عنوان 400 نكته از تفسير نور منتشر مى‏شود. اميد است اين فعاليت‏هاى متنوع قرآنى، زمينه مهجوريت‏زدايى از قرآن كريم را در ميان اقشار مختلف جامعه فراهم سازد. برای دریافت نمونه کتاب اینجا را کلیک کنید 

آشنایی با اسلام برای نوجوانان

۳,۵۰۰تومان
تالیف کتابی مختصر و مفید مشتمل بر اصول دین، فروع دین و اخلاق، برای نوجوانان 12 تا 15 سال، از آرزوهای حجت الاسلام و المسلمین قرائتی بوده است که تا حدودی در این کتاب محقق شده است. از سوی دیگر، این کتاب برای معرفی اسلام به تازه مسلمانانی که بایستی با ابعاد مختلف اسلام به طور سریع و مختصر آشنا شوند، مناسب است و می توان آن را به زبانهای مختلف دنیا ترجمه و در اختیار این گروه از مخاطبان قرار داد.

آشنایی با نماز

۷,۰۰۰تومان
برای دریافت نمونه کتاب اینجا را کلیک کنید

اخلاق آموزش

۵۰۰تومان۵,۰۰۰تومان
برای دریافت نمونه کتاب اینجا را کلیک کنید 

اخلاق نظامی وانتظامی

۷۰۰تومان۷,۰۰۰تومان
ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ" درﺳﻬﺎﻳﯽ از ﻗـﺮآن "و اﻧﺘﺸـﺎر دوره "ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻧﻮر" و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی آﻳﺎت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﮐﺘﺎب "دﻗﺎﻳﻘﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن" و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﺷﺨﺎص و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﻳﻦ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﮐﺘﺎب "اﺧﻼق ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ" ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ، ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺎی ﻧﻴﺮو ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﻴﺠﯽ، ﺗﺪوﻳﻦ و آﻣـﺎده ﻧﺸـﺮ ﮔﺮدﻳ ﺪ. ﺑـﺪﻳﻬﯽ اﺳـﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ و ﺗﻨـﻮّع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮏ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ار اﺧﻼﻗﯽ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪوم ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻋﻤﻴﻖ ﻗﺮآﻧﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ دارد: ﻳﮏ درس در اﻫﻤﻴﺖ آﺑﺮو و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮدم . ﭼﻬﺎر درس در ﺑﺎره "اﻣﻨﻴﺖ"؛ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣﻮزه اﻣﻨﻴﺖ . ﺟـﺮم و ﺟـﺮم ﺷﻨﺎﺳـﯽ " و "اﻃﻼﻋـﺎت "؛ " ،"ﺧﺒﺮرﺳـﺎﻧﯽ " ،" ﭼﻬﺎر درس "ﺗﻔﺘﻴﺶ و ﺗﺠﺴـﺲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ . درس "دﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ"؛ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷـﻤﻨ ﺎن داﺧﻠـﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم . ﭼﻬﺎر درس درﺑﺎره "ﺷﻴﻮه ﻫﺎی اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ "ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺮو ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﻴﺠﯽ در ﺣﻮزه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی . ﻳﮏ درس در ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺧﻼق ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ . ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ اﻳﻦ درﺳﻨﺎﻣﻪ، اﺧﻼص در ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ رﻧﮓ اﻟﻬﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻌﺎدت ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﺎ در آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳـﻴّﺪﺟﻮاد ﺑﺸـﺘﯽ در ، ﻣﺆﺳﺴﻪ درﺳﻬﺎﻳﯽ از ﻗﺮآن ﮔﺮدآوری و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب و ﺻـﻮﺗﯽ ﺣﺠـﺖ اﻻﺳـﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ، اﻣﻴﺪ دارد ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﺪوﻳﻦ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی را داﺷﺘﻪ و ﺳﻔﺮه ای دﻳﮕﺮ ی از ﻣﻌﺎرف ﮐﺘﺎب رﺣﻤﻦ را ﭘﻴﺶ روی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮآن دوﺳﺘﺶ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ برای دریافت نمونه کتاب اینجا را کلیک کنید

امامت

۱,۷۰۰تومان۲,۷۰۰تومان
برای دریافت نمونه کتاب اینجا را کلیک کنید

امر به معروف و نهی از منکر

۱,۴۰۰تومان۱۴,۰۰۰تومان
برای دریافت نمونه کتاب اینجا را کلیک کنید 

پرتوی از آیه های مهدوی

۶۰۰تومان۱۰,۰۰۰تومان
برای دریافت نمونه کتاب اینجا را کلیک کنید